Maksātnespējas tiesības

Maksātnespējas procesa administratora Raimonda Brieža vairāk nekā četru gadu praktiskā pieredze ļauj sniegt klientiem kvalitatīvu juridisko palīdzību par fizisko personu maksātnespējas jautājumiem.

Saistībā ar maksātnespējas procesiem birojs sniedz šādu palīdzību:

  • sagatavo pieteikumu maksātnespējas procesa uzsākšanai,
  • sagatavo saistību dzēšanas plānu,
  • organizē izsoli kustamai mantai un nekustamiem īpašumiem,
  • sagatavo sūdzību par maksātnespējas procesu administratoru rīcību.

Fiziskas personas maksātnespējas procesa vispārīgie aspekti

Vispārīgi:

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 127.panta pirmo daļu fiziskās personas maksātnespējas procesa subjekts var būt jebkura fiziskā persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs un kurai ir finansiālas grūtības. 

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 129.panta pirmo daļu  fiziskai personai  var piemērot  maksātnespējas procesu, ja pastāv viena no sekojošām pazīmēm:

A) personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 euro

B)  persona var pierādīt, ka tai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 euro.

Priekšnoteikums fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanai ir pieteikuma iesniegšanai tiesā iepriekš veicot valsts nodevas 71,14 EUR, ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu 4,70 EUR un depozīta iemaksu divu minimālo mēnešalgu ( 370 EUR  x 2 = 740 EUR) apmērā.

 

Norēķinu konti augstāk norādīto maksājumu veikšanai:

1) Valsts nodevas nomaksai

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas nr. 90000050138

Konta Nr. LV55TREL1060190911200

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: Norāda datus personas identificēšanai -  vārds, uzvārds, personas kods. Ja valsts nodevas iemaksa tiek veikta citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāta valsts nodeva, identificējošā informācija:   vārds, uzvārds, personas kods.

 

2) Ar lietas izskatīšanu saistītiem izdevumiem:

Saņēmējs: Tiesu administrācija

Reģistrācijas nr. 90001672316 

Konta Nr. LV51TREL2190458019000

Saņēmēja banka: Valsts kase

BIC kods TRELLV22

Iemaksas mērķis: 21499, kā arī norāda datus personas- fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods. Ja ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi tiek maksāti citas personas labā, norādāma attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāti ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, identificējošā informācija:  vārds, uzvārds, personas kods.

 

3)  Depozīta samaksai 

Maksātnespējas administrācija

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV34TREL8190495015000 (Ekonomiskās klasifikācijas kods  (EKK) F22010010)

 Iemaksas mērķis: vārds, uzvārds, personas kods. Ja depozīts tiek maksāts citas personas labā, norādāms attiecīgās personas, kuras labā tiek maksāti ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, identificējošā informācija:  vārds, uzvārds, personas kods.

Norādītajiem norēķinu kontiem ir informatīvs raksturs. Lūdzu pārliecinieties par norēķinu kontu atbilstību pirms maksājuma veikšanas.

 

 

Fiziskas personas maksātnespējas procesa pieteikumā saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.23 pantu norāda:

1) parādnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;

2) apstākļus, kuru dēļ fiziskā persona nav spējīga izpildīt saistības;

3) visas termiņā neizpildītās saistības un to summas;

3.1) visas saistības, kuru izpildes termiņš iestāsies atbilstoši Maksātnespējas likuma 134.panta trešajai daļai;

4) visu to saistību kopējo summu, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā (ja pieteikums tiek gatavots par saistībām, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 euro);

5) parādnieka mantas sastāvu, tajā skaitā parādnieka daļu laulāto kopīgajā mantā un citā kopīpašumā;

6) vai maksātnespējas procesam piemērojami Padomes regulas Nr. 1346/2000 noteikumi (Regulas noteikumi tiek piemēroti, ja parādnieka galvenie kreditori ir ārpus Latvijas. Ja šis noteikums neizpildās, tad jānorāda, ka regulas noteikumi nav attiecināmi.)

Ja maksātnespējas procesa pieteikumu iesniedz parādnieks kopā ar savu laulāto vai ar personu, kura sastāv ar parādnieku radniecībā vai svainībā līdz otrajai pakāpei, tad šā panta pirmajā daļā minēto informāciju norāda par katru iesniedzēju atsevišķi.

 

Maksātnespējas procesa pieteikumam pievieno dokumentus, kas apstiprina:

- valsts nodevas un citu tiesas izdevumu samaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

- fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta samaksu;

-) apstākļus, uz kuriem pieteikums pamatots.

Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams vai pārtraucams personai

1) kura pēdējo triju gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem

2) kura ir izlietojusi piešķirto kredītu līgumā neparedzētiem mērķiem, un par to ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā;

3) kurai pēdējo 10 gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros ir dzēstas saistības;

4) pēdējo piecu gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā ir stājies spēkā kompetentas institūcijas nolēmums krimināllietā, ar kuru konstatēts, ka parādnieks ir izvairījies no nodokļu samaksas.

Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv secīgi no bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras.

Bankrota procedūras ietvaros tiek realizēta visa parādnieka manta, un no tās realizācijas iegūtie līdzekļi novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai, izņemot Civilprocesa likumā noteikto mantu, uz kuru nevar vērst piedziņu. Saistību dzēšanas procedūras ietvaros parādnieka ienākumi tiek novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai, un pēc saistību dzēšanas procedūras termiņa beigām tiek dzēstas šīs procedūras ietvaros nesegtās saistības. Saistību dzēšanas plānu sagatavo parādnieks, bet saskaņā ar Maksātnespējas likuma 154.pantu tajā ietveramas sekojošas ziņas:

1) kreditori, kuri savus prasījumus ir iesnieguši šā likuma 141.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā un kuru prasījumi nav tikuši apmierināti bankrota procedūras ietvaros, kā arī šādu kreditoru prasījumu apmērs;

2) saistību dzēšanas plāna darbības termiņš;

3) parādnieka paredzamais mēneša ienākumu apmērs;

4) parādnieka paredzamais mēneša ienākumu apmērs, lai segtu parādnieka uzturēšanas izmaksas;

5) parādnieka ienākumu apmērs, kas nepieciešams viņa mājokļa īrei vai lietojuma procentu maksājumiem nodrošinātajam kreditoram, ja parādnieks ir vienojies ar viņu par vienīgā mājokļa saglabāšanu;

6) parādnieka paredzamais mēneša ienākumu apmērs, kas tiks novirzīts saistību dzēšanas plāna izpildei;

7) kreditoriem, kuri savus prasījumus ir iesnieguši MN likuma 141.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, izmaksājamās summas apmērs un izmaksas grafiks saistību dzēšanas procedūrā.

Maksātnespējas procesa kopējais termiņš maksimums veidojas izejot no bankrota un saistību dzēšanas procedūras kopējā ilguma. Ja bankrota procedūru likums uzliek par pienākumu administratoram pabeigt sešos mēnešos, tad saistību dzēšanas termiņš ir nosakāms izejot no kopējām atlikušajām saistībām bankrota procedūru noslēdzot, kā to paredz Maksātnespējas likuma 155.pants.

 - Ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 50 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas, fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš ir seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas.

- Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt šā panta otrajā daļā noteikto saistību apmēru, saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:

A) viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 35 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas;

B) viens gads un seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja saskaņā ar parādnieka vērtējumu saistību dzēšanas procedūrā viņa ienākumi būs pietiekami, lai segtu vismaz 20 procentus no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas.

-Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt šā panta otrajā un trešajā daļā noteikto saistību apmēru, fiziskās personas saistību dzēšanas plānā paredz, ka kreditoru prasījumu segšanai tiks novirzīti līdzekļi vienas trešdaļas apmērā no parādnieka ienākumiem, bet ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā no vienas minimālās mēnešalgas mēnesī. Saistību dzēšanas plāna termiņš nosakāms šādi:

A) viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas nepārsniedz 30 000 euro;

B) divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas ir no 30 001 euro līdz 150 000 euro;

C) trīs gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas pārsniedz 150 000 euro.

Par parādnieka saistībām uzskatāms tikai pamatparāds, neskaitot soda naudas, līgumsodu vai nokavējuma procentus. Pie parādnieka saistībām pieskaitāmi nolīgtie, nesamaksātie lietošanas procenti līdz maksātnespējas pasludināšanai, tomēr ne vairāk kā sešu procentu apmērā gadā.

Izpildos saistību dzēšanas plānu parādniekam ir jāsagatavo un jāiesniedz tiesai pieteikums par maksātnespējas procesa izbeigšanu, kurā, ja izpildīts plāns, persona lūdz tiesu atbrīvot to no saistību dzēšanas plānā norādītajām, bet neizpildītajām saistībām kā to paredz Maksātnespējas likuma 164.pants, t.sk.

(1) Ja parādnieks veicis fiziskās personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šā plāna darbības beigām atlikušās minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.

(2) Parādnieks netiek atbrīvots no fiziskās personas saistību dzēšanas plānā norādītajām atlikušajām saistībām, ja viņš nav veicis šajā plānā noteiktās darbības.

Par prasījumiem, kas netiek dzēsti saistību dzēšanas procedūru pabeidzot.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta gtrešo daļu pēc saistību dzēšanas procedūras pabeigšanas netiek dzēsti:

1) prasījumi par uzturlīdzekļu samaksu;

2) prasījumi no neatļautas darbības;

3) nodrošinātais prasījums, ja parādnieks ir saglabājis par šā prasījuma nodrošinājumu kalpojošo mājokli, ciktāl šā MN likuma 148.pantā minētā vienošanās nenosaka citādi. Izpildu lietvedības par minēto saistību piedziņu tiek atjaunotas atlikušajā parāda apmērā;

4) prasījumi par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Krimināllikumā paredzētajiem sodiem, kā arī kompensācija par radīto kaitējumu.

(5) Saistību dzēšana attiecībā uz šā likuma 148.pantā noteikto vienošanos par parādnieka mājokļa saglabāšanu viņa īpašumā nosakāma saskaņā ar minēto vienošanos.

Ja jums pēc izlasītā materiāla rodas kādi jautājumi, vai neskaidrības, lūdzu vaicājiet un mēs jums sniegsim kompetentu palīdzību, t.sk. sagatavojot tiesai vai administratoram  adresēto dokumentu projektus. Tālrunis informācijai 26304998.

Zvani vai raksti!

  •  council_raimonds