Pirmdiena, 31 Marts 2014 03:00

Praktiska palīdzība ģimenes tiesību jautājumu risināšanā

Sekojot vietnes interesentu aktivitātēm turpmāk apņemamos veicināt sabiedrības izpratni par ģimenes tiesībām un ko tas paredz?

 

Pirmkārt, salīdzinoši vienkāršu lietu risināšanai, kā, piemēram, laulības šķiršanai, ja nav mantiska rakstura strīda un nav domstarpību par bērna saskarsmes un aizgādības tiesībām un uzturlīdzekļiem, kā arī uzturlīdzekļu piedziņai publicēsim vismaz minimālu informāciju par konkrētā procesa norises īpatnībām kā arī iespēju robežās publicēsim dokumentu paraugus. Tas tiek darīts, lai personas, kurām ir juridiskas priekšzināšanas vai ir pastāvīga interese izpētīt savu lietu un vēlmi gūt jaunu pieredzi, pietiekami ērti un veiksmīgi to varētu arī izdarīt, pie kam neapgrūtinot tiesas ar neprecīzi vai kļūdaini sagatavotiem dokumentiem.

Cita starpā vietnē “advokatubirojs” tiks izveidota sadaļa “Bezmaksas tiesā iesniedzamo dokumentu paraugi”.

 

Otrkārt - tā ir atbilde uz jautājumu “meklēju labu un lētu advokātu vienkāršas lietas atrisināšanai”.

 

Treškārt- es apzinos, ka tikai dodot es varu saņemt pretīm. Lūk, tas būs mans pienesums Jūsu pieredzē un zināšanās. Piekritīsiet- jauki, vai ne?

 

Vēlēsim viens otram veiksmi radošajos darbos. Sekojiet jaunumiem vietnē.

Ceturtdiena, 13 Marts 2014 02:00

Pagaidu aizsardzība pret vardarbību

2014.gada 31.martā stājas spēkā grozījumi Civilprocesa likumā, kas paredz, ka turpmāk prasībās par laulības neesamību vai šķiršanu, prasījumos personisku aizskārumu dēļ, prasībās par uzturēšanas līdzekļu piedziņu, prasībās par pušu kopīgā mājokļa dalīšanu, kurā tās dzīvo vienā mājsaimniecībā, vai tā mājokļa lietošanas kārtības noteikšanu, kurā puses dzīvo vienā mājsaimniecībā, un lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām nolūkā novērst iespējamo fizisko, seksuālo, psiholoģisku vai ekanomisku vardarbību starp esošajiem vai bijušajiem laulātajiem vai citām savstarpēji saistītām personām var tikt piemēroti pagaidu aizsardzības līdzekļi, kā, piemēram, pienākums atbildētājam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, un aizliegums atgriezties un uzturēties tajā, aizliegums atbildētājam atrasties mājoklim, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, tuvāk par tiesas lēmumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību minēto attālumu, aizliegums atbildētājam uzturēties noteiktās vietās u.c.

Faktiski šie grozījumi izslēdz līdz šim pastāvējušo netaisnīgo praksi un nespēju palīdzēt no vardarbības cietušajiem. Par iespējamo juridisko palīdzību saistībā ar likuma grozījumiem, lūdzu, vaicājiet pēc advokāta konsultācijas.

Piektdiena, 06 Decembris 2013 16:06

Jauni pienākumi

Ar 2013.gada 4.decembri zvērināts advokāts Raimonds Briedis ir uzsācis pildīt Rīgas Šķīrējtiesas tiesneša pienākumus. Saite šeit.

Pirmdiena, 11 Novembris 2013 13:19

Būtiski grozījumi Civilllikumā saistībā ar procentu un līgumsoda piemērošanu

2013.gada 20.jūnijā Saeima ir pieņēmusi un ar 2014.gada 1.janvāri stāsies spēkā Civillikuma Saistību tiesību daļas grozījumi attiecībā uz līgumsodu. Tie grozīs līdzšinējo praksi attiecībā uz dotā saistību pastiprināšanas līdzekļa piemērošanu turpmāk. Cita starpā, grozījumi, paredz, ka turpmāk līgumsods tiks ierobežots ar apmēru 10 procenti no pamatparāda. Tāpat turpmāk tiks ierobežota līgumsoda piemērošanu par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā.

Grozījumi Civillikuma 1764.pantā iedzīvina likumā līdz šim bieži izskanējušu jēdzienu “godīga darījumu prakse” līdz ar ko turpmāk arī procentu apmērs var tikt atzīts par prettiesisku, ja tie ir nesamērīgi un godīgai praksei neatbilstoši.

Pilnu likuma grozījumu tekstu varat atrast šeit.

Twitter

Zvani vai raksti!

  •  council_raimonds